Eesti English Русский
 

Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda

PÕHIKIRI

I Üldsätted
1. Mittetulundusühing nimetusega Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda(edaspidi:Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides
2. Seltsi asukohaks on Mustvee vald Jõgevamaa
3. Seltsi eesmärgks on omaalgatuse ja koostöö abil arendada Avinurme piirkonna külade kogukonda ja edendada valla külaelu
4. Seltsi eesmärgipärasteks tegevusteks onkülade arengut soodustavad tegevused, sh. koolitused, õppereisid, sündmuste tähistamine, osalemine maakonna, valla ühistegevustes
5.Seltsi majandusaasta on 01.jaanuarist 31.detsembrini
 
II Seltsi liikmeks vastuvõtmise, seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga valimisealine isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevustja esitab vastava kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele.
2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtu otsustab Seltsi juhatus
2.3.Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui Seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu
2.5 Seltsi liikmeväljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on kõik juhatuse liikmed.
2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist
väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused
3.1.Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
b) olla valitud Seltsi juhtorganite koosseisu;
c) saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a)järgima Seltsi tegevuses osalemisel Seltsi põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu:
c) teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma Seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel
3.3 Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega

IV Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal Seltsi liikmel on üks hääl.
4.2.Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolekul
b
) eesmärgi muutmine 9/10 liikmete nõusolekul) juhatuse liikmete määramine
d) revisjoni määramine
e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus Seltsi esindaja määramine
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seadusega antud teiste organite pädevusse
4.3.Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt ühe korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda nõuavad
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Seltsi juhatus igale Seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist taasesitatavas vormis kutse , kus on ära näidatud koosoleku toimumise aegkoht ja päevakord. Üldkoosolekvõtab vastu otsused päevakorras näidatud teemade kohta.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb võion teiste esindatud üle poole Seltsi liikmetest
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Seltsi li
ikmetest või nende esindajatest, välja arvatud põhikirja punktides 4.2.a ja 4.2.b sätestatu


V Juhatus
5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-5 liiget.
5.2. Juhatuseliikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.3. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on kõik juhatuse liikmed.
5.4.Juhatuse koosolekud toimuvad 4 korda aastas.


VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Seltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isiskud.
6.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara avalik-õiguslikule isikule.


 
Käesolev põhikiri on kinnitatud 4.novembril 2020 Avinurmes toimunud Mittetulundusühingu Avinurme Külavanemate Koda üldkoosolekul.
 
Koosoleku juhataja Krista Pedak    Koosoleku protokollija Piret Haav